top of page

BİREYSEL SORUMLULUK SİGORTASI

shutterstock_317146775 kopya-1024x683-1920w.jpg

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk
 

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile, tıp mensuplarının hukuki sorumluluk nedeniyle üçüncü şahıslara ödenecek tazminat taleplerini Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve poliçe limitleri kapsamında temin eder. Sigortanın yaptırılmaması halinde kanunen ödenmek zorunda kalınacak ceza yerine, uygun primlerle güvence sağlanabilir.

 

Buna ek olarak karşılaşacağınız olası riskler sonucunda çalışamadığınız günler için tazminat imkanından faydalanabilirsiniz.

 

Bu sigorta, hekimin tedavi ettiği hastasının

 

Bedeni zarara uğraması

Sağlığının daha da bozulması

Yaşamını yitirmesi

sonucunda oluşabilecek maddi ve manevi tazminat taleplerini ve yargılama giderlerini karşılamak üzere güvence altına alır.

 

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta poliçesinin süresi 1 yıldır.

Sigorta poliçesi başlangıç tarihinden önceki 10 yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine, bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize ve sigortalı aleyhine ileri sürülen tazminat talebine ilişkin makul giderlere karşı poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar.

10 yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009'u geçemez ve bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması yoktur.

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün istemler, alacağın muaccel tarihten başlayarak iki yıl ve sigorta tazminatına ilişkin istemler her halde rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren on yıl geçmekle zaman aşımına uğrar.


Avukat Mesleki Sorumluluk

 

Mesleğinizi ifa ederken görevinizi gereği gibi yapamamanızdan müvekkilinize karşı özen borcunuzu yerine getirememenizden veya mesleki hizmet kapsamına giren diğer kusurlu davranışlarınızdan doğan zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacağınız tazminat tutarları ile yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini sigorta poliçesinde yazan limitler dahilinde temin eden bir sigorta türüdür.

 

Marka / Patent Vekilleri Mesleki Sorumluluk

 

Marka-patent vekili olarak çalışan siz avukatlarımız, hizmet verdiğiniz kişilerle ilgili tüm sorumluluğunuzu sigorta şirketine devretmek istemez misiniz?

 

Hlt Sigorta olarak bir hata, ihmal veya kusurlu hareketiniz sonucunda eğer sizi görevlendiren kişilere zarar verme ihtimaliniz varsa, bu olası zararınızı şimdiden teminat altına alabiliriz. Böylece siz de rahatlıkla çalışabilirsınız.

bottom of page