top of page

Mühendislik Sigortası

muhen-1024x683-1920w.jpg

 İnşaat All Risk

Projenizin devamlılığını tehdit edebilecek tüm riskler için kapsamlı bir güvence sunmaktadır.

 

Genel Bilgiler

1. Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar tarafların anlaşmasına bağlı olarak sağlanabilecektir.

Bu sigorta, konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, inşaat sahasında bulunduğu sırada, inşaat süresinde bu poliçede 

gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması hâlini temin eder. 

2. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak üzere ve karşılıklı mutabık kalınmak suretiyle 

rizikonun özelliklerine uygun olarak özel şart kararlaştırabilme hakları vardır.

3. Poliçe ile verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan rizikolar sigortacının -söz konusu teminatları verip vermeme hakkı saklı 

kalmak kaydıyla- vermeyi kabul etmesi hâlinde ek prim ödenmesi şartıyla, teminat kapsamına dâhil edilebilir:

- İnşaatın yapılması için kullanılan makine, alet ve teçhizat ile geçici inşaat barakaları ve yardımcı yapılar

- Üçüncü şahısların maruz kalacağı zararlar sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar.

- Hasar neticesi enkazın kaldırılması masrafları

- Teminatın kapsamına giren sebeplerden meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan 

nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleri

 

İNŞAAT ALL RİSK SİGORTASI  BİLGİLENDİRME FORMU

 

1- Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve 

hasarlar

- İnşaatın bitim veya geçici kabulünden sonra başlayan bakım devresi

- Genel Şartlar 3’üncü maddenin (o) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen 

terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan 

müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar

- Sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen her 

türlü çevre kirliliği sebebiyle oluşabilecek bütün zararlar

Genel şartlarda yer almayan, aşağıda yazılı olan rizikolar sigortacının -söz konusu teminatları verip vermeme hakkı saklı kalmak 

kaydıyla- vermeyi kabul etmesi hâlinde ek prim ödenmesi şartıyla, teminat kapsamına dâhil edilebilir:

- Çapraz sorumluluk (end. 006), uçakla taşıma (seri vasıtalar, end. 007), şantiye dışında depolama (end. 013), deneme süresi (end. 

100), malzeme depoları (end. 107), üretici rizikosu (end. 200), garanti teminatı (end. 201), kanallar, hendekler teminatı (end. 217), 

sızıntı ve çatlaklar (end. 218), yatay delgi işlemleri (end. 219), yurt içi taşımalar (end. 220)

bottom of page